Często zadawane pytania

Pyt.: Nie można przesyłać zdjęć i filmów wideo do serwisu PlayMemories Online lub Facebook. (Nie są dostępne ikony „Prześlij do PlayMemories”, „Dodaj do moich kolekcji” oraz „Przekaż”).

Odp.: Należy zaktualizować aplikację PlayMemories Home do najnowszej wersji. Niektóre usługi mogą nie być obsługiwane w poprzednich wersjach.


Pyt.: Co umożliwia funkcja Utwórz widok multi?

Odp.: Można użyć wymienionych poniżej opcji:
– Scalić do 4 filmów filmy wideo w jeden.
– Utworzyć film wideo z różnymi danymi, jak np. prędkość i trasa, mając do dyspozycji informacje GPS.
* Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku filmów wideo zarejestrowanych kamerą Action Cam z funkcją GPS.
– Zwolnić tempo odtwarzania całego filmu wideo lub jego części do celów edycyjnych.


Pyt.: Na ekranie programu PlayMemories Home może być widoczne to samo powielone zdjęcie.

Odp.: Na ekranie PlayMemories Online mogą być widoczne powielone zdjęcia, które zostały uprzednio przesłane do serwisu.
Ten błąd zostanie usunięty.
Przepraszamy. Prosimy o nieusuwanie powielonych zdjęć aż do momentu udostępnienia zaktualizowanej wersji.


Pyt.: Zdjęć lub filmów wideo zapisanych w programie "PlayMemories Home" nie można odtwarzać na innych urządzeniach w sieci domowej.

Odp.: Wybierz opcję [Narzędzia] – [Ustawienia], a następnie ustawienia na ekranie [Sieć domowa].


Pyt.: Importowane na komputer pliki wideo są dzielone.

Odp.: W zależności od kamery, niektóre filmy wideo są dzielone w trakcie nagrywania.
Można połączyć te filmy wideo, importując je na komputer za pośrednictwem programu "PlayMemories Home".
Filmy wideo można łączyć tylko po spełnieniu poniższych warunków:
– Gdy używa się kamery firmy SONY zgodnej z formatem AVCHD.
– Gdy w komputerze jest używany system plików NTFS lub exFAT.

[Uwagi]

– Dzielone filmy wideo są łączone tylko wtedy, gdy w komputerze jest używany system plików NTFS lub exFAT. Jeśli w komputerze jest używany system plików FAT32, nie można łączyć dzielonych filmów wideo. Rozdaj używanego systemu plików można sprawdzić we właściwościach docelowego napędu. Informacje na temat zmiany systemu plików można uzyskać od producenta komputera.
(Przed przystąpieniem do zmiany systemu plików zaleca się wykonanie kopii zapasowej, ponieważ może dojść do utraty istniejących danych.)

– Gdy dzielone pliki wideo importuje się na komputer przy użyciu powszechnie dostępnego oprogramowania do edycji filmów wideo, może dojść do uszkodzenia dźwięku. Do zaimportowania plików na komputer należy użyć programu "PlayMemories Home" nawet wtedy, jeśli jest dostępne oprogramowanie do edycji.


Pyt.: Czy można zaimportować na komputer zdjęcia i filmy wideo z dysku?

Odp.: Można zaimportować zdjęcia lub filmy wideo zapisane na dysku utworzonym w programie "PlayMemories Home".
Umieść dysk w stacji komputera, kliknij przycisk [Narzędzia] w prawym górnym rogu głównego okna, a następnie kliknij przycisk [Importuj pliki multimedialne].


Pyt.: Gdy używa się kamery z funkcją Wi-Fi, nie można importować zdjęć lub filmów wideo za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

Odp.: Przed przystąpieniem do importowania zdjęć lub filmów wideo podłącz kamerę z funkcją Wi-Fi do komputera przy użyciu kabla USB. Wybierz kamerę z funkcją Wi-Fi w menu [Aparaty i nośniki], a następnie wybierz opcję [Ustawienia importu przez sieć Wi-Fi].

Gdy używa się zapory systemu Windows, ustawienia portu są automatycznie konfigurowane w momencie uruchomienia ustawień.

[Uwagi]

– Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku aparatów i kamer cyfrowych firmy Sony z funkcją zapisu przez Wi-Fi. Importowanie plików za pośrednictwem sieci Wi-Fi zajmuje więcej czasu niż poprzez połączenie USB.

– Kamera z funkcją Wi-Fi i komputer muszą być podłączone do tej samej sieci.

– Ustawienia zapory systemowej i używanego oprogramowania zabezpieczającego należy skonfigurować w każdej sieci, do której jest podłączony komputer.

– Urządzenie może zostać nierozpoznane w zależności od ustawień zapory systemowej używanego oprogramowania zabezpieczającego.
Zmień ustawienia w taki sposób, aby umożliwić komunikację przez port UDP o numerze 1900 i port TCP o numerze 2869.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania zabezpieczającego lub na poświęconej mu stronie WWW.

Wyświetlanie zdjęć i filmów wideo

Pyt.: W programie "PlayMemories Home" nie można wyświetlać zdjęć i filmów wideo zapisanych na komputerze.

Odp.: Jeśli chcesz użyć programu "PlayMemories Home" do wyświetlania zdjęć i filmów wideo zapisanych poza programem, musisz wskazać w programie "PlayMemories Home" folder, w którym znajdują się zapisane zdjęcia i filmy wideo.
Po podłączeniu aparatu lub kamery cyfrowej firmy Sony do komputera przy użyciu kabla USB mogą zostać dodane funkcje zarządzania i odtwarzania. Jeśli używasz kamery/aparatu firmy Sony, podłącz wybrane urządzenie kablem USB.


Pyt.: Czy można dodać znacznik czasu do zdjęć?

Odp.: Można umieścić informacje o dacie na zdjęciach, konfigurując ekran drukowania.
Aby dodać datę do zdjęcia, wybierz żądane zdjęcie na ekranie głównym, a następnie wybierz opcję [Narzędzia] – [Edytuj pliki multimedialne] – [Edytuj zdjęcia] – [Wstaw datę]. Nie można usunąć informacji o dacie. Nie można też edytować kilku zdjęć jednocześnie.


Pyt.: Czy można łączyć filmy wideo za pomocą programu "PlayMemories Home"?

Odp.: Można połączyć kilka filmów wideo w formacie AVCHD, MPEG-2 lub MP4 za pośrednictwem programu "PlayMemories Home". Możliwość połączenia filmów wideo zależy od formatu wideo lub kombinacji plików.
Wybierz żądane filmy wideo na ekranie głównym, a następnie wybierz opcję [Narzędzia] – [Edytuj pliki multimedialne] – [Łączenie filmów wideo].

Obsługa zdjęć i filmów wideo

Pyt.: Czy można skopiować na zewnętrzny dysk twardy zdjęcia i filmy wideo zaimportowane na komputer w programie "PlayMemories Home"?

Odp.: W programie "PlayMemories Home" przeciągnij folder, którego kopię zapasową chcesz utworzyć, a następnie upuść go na folder na komputerze.